یکشنبه , ۱ بهمن ۱۳۹۶
آموزش وردپرس
سرخط خبرها

مقررات کلی طراحی و اجرای ساختمان (صرفه جویی انرژی)

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه ساختمان

در زمان اخذ پروانه ساختمان، لازم است مدارک زیر جهت تایید ساختمان از نظر ضوابط صرفه جویی در مصرف انرژی ارائه گردد:

V2hVcFNwVCVcNVcoUXxYaAlsAy9UegMyADQGMQkxAGBWaFh9WnQAL1RkDTIMY1kgVDIGOgI6Cz5WcwZ_DgFRPVdkVWtTa1QnXFBXV1EyWHwJfwM3VG4DNgB4BjoJJQBkاخذ پروانه ساختمانی

* گواھی صلاحیت مهندس یا شرکت طراح
* چک لیست انرژی

چک لیست انرژی باید حاوی خلاصه اطلاعات زیر باشد:
– مشخصات پرونده ساختمانی و مهندس طراح
– عوامل ویژه اصلی
– کاربری ساختمان
– سطح نیاز انرژی سالانه منطقه جغرافیایی احداث ساختمان
– سطح زیربنای مفید ساختمان شامل فضاھای کنترل شده 
– نوع شهر محل احداث ساختمان

– گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جوئی در مصرف انرژی می آید.
– روش مورد استفاده جهت طراحی ساختمان از نظر صرفه جویی در مصرف انرژی، که بسته به نوع روش، بخشی از اطلاعات زیر موردنیاز خواھد بود.
– حدود ویژگی ھای حرارتی گونه ھای مختلف مصالح و عایق حرارتی مصرفی ساختمان.
– مشخصات گروه ھای عناصر تشکیل دھنده پوسته خارجی ساختمان
– ضریب انتقال حرارت ساختمان یا گرمای ویژه ساختمان
– نوع انرژی مصرفی برای تامین گرمای ش، سرمایش و آب گرم مصرفی
– نحوه تداوم استفاده از ساختمان (منقطع یا غیرمنقطع)
– نوع سیستم مکانیکی گرمایی و سرمایی، عایقکاری حرارتی و بازده آن ھا
– میزان شدت روشنایی فضاھا و نحوه کنترل آن
Flow_Chart

* نقشه ھای ساختمان

نقشه ھای ساختمان شامل پلان طبقات، پلان بام، نماھا، مقاطع و جزئیات اجرایی پوسته خارجی ساختمان ھستند. در نقشه ھای پلان طبقات، پلان بام، نماھا و مقاطع، محل عایق کاری حرارتی متناسب با گروه بندی ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی باید مشخص شده باشد. جزییات اجرایی پوسته خارجی بنا باید با مقیاس یک به یک، یک دوم، یک پنجم و یک دهم تهیه شود.
عایقکاری حرارتی و مشخصات فنی مصالح تشکیل دھنده پوسته خارجی نشان داده شده باشد . در صورت احداث، نقشه ھای مربوط به تمامی طبقات ساختمان باید ارائه گردد و در موارد بهسازی، بازسازی، تغییر کاربری، و یا توسعه ساختمان، تنھا ارائه ی اطلاعات مربوط به واحد یا واحدھای مستقل که تغییر در آنھا صورت می گیرد کافی است. تمامی نقشه ھای نامبرده و مشخصات فنی مربوطه باید به تأیید و امضای مهندس یا شرکت طراح برسد.

* مشخصات فیزیکی مصالح و سیستم ھای عایق حرارت مورد استفاده در ساخت اجزای پوسته خارجی ساختمان

در صورتی که در طراحی و اجرای ساختمان از مصالح و سیستم ھای عایق حرارت سنتی و متعارف استفاده گردد، لازم است مشخصات فنی مورد نیاز مربوطه (چگالی، پوشش محافظ احتمالی، …) به ھمراه نقشه ھا و دیگر مدارک ارائه شود، تا تعیین ضرایب انتقال حرارت و مقاومت ھای حرارتی این نوع مصالح و سیستم ھای مورد استفاده در پوسته خارجی ساختمان ھا مطابق دستورالعمل ھای ارائه شده در مراجع معتبر صورت گیرد.
در صورت استفاده از مصالح و سیستم ھای عایق حرارت نوین، یا زمانی که مقادیر مربوط به مصالح یا اجزای به خصوصی در مراجع ذیصلاح یافت نشود و یا در صورتی که سازنده ای مدعی باشد تولیداتی با مشخصات حرارتی بھتر از مقادیر ذکر شده در مراجع معتبر دارد، لازم است نظریه فنی معتبر مربوط به محصول مورد نظر (حاوی ضرایب انتقال حرارت یا مقاومت ھای حرارتی عایق با ضخامت ھای مورد استفاده در طراحی ساختمان و ھمچنین دیگر مشخصات فنی مورد نیاز جھت ارزیابی ھمه جانبه محصول و آیین اجرای مربوطه) ضمیمه مدارک گردد. در این حالت، مقادیر موجود در نظریه فنی، تا زمان اعتبار آن، ملاک عمل در طراحی و محاسبات خواھد بود. در صورت وجود برچسب انرژی برای بعضی تولیدات، مثلاً برای عایق ھای حرارت یا برای در و پنجره عایق، ترجیحاً از محصولات برچسب دار استفاده گردد.
۴۰۵۶

* مشخصات فنی سیستم ھای تأسیسات گرمایی، سرمایی، تھویه، تھویه مطبوع، تامین آب گرم مصرفی و روشنایی مورد استفاده در ساختمان ھا

مشخصات فنی سیستم ھای تأسیسات مورد استفاده در ساختمان ھا باید توسط مراجع معتبر تعیین شده باشد، تا حد کیفیت محصولات برای طراحان و مجریان سیستم ھای تاسیساتی شناخته شده باشد. در صورت وجود برچسب انرژی برای بعضی تولیدات، ترجیحاً از محصولات برچسب دار استفاده گردد.

عوامل ویژه اصلی

میزان صرفه جویی لازم در مصرف انرژی که در این مبحث برای پوسته خارجی، تأسیسات مکانیکی و روشنایی ساختمان ھا مشخص می گردد، به عوامل ویژه اصلی به شرح زیر وابسته است:
– کاربری ساختمان
– گونه بندی جغرافیایی نیاز انرژی گرمایی- سرمایی سالانه محل استقرار ساختمان
– سطح زیربنای مفید ساختمان
– نوع شهر محل استقرار ساختمان

نهایتا،ً براساس این عوامل گروه بندی ساختمان ھا از نظر میزان صرفه جوئی در مصرف انرژی امکان پذیر خواھدشد. در این بخش، گونه بندی ھر یک از عوامل ذکر شده فوق آمده است.

* گونه بندی کاربری ساختمان
* گونه بندی جغرافیایی نیاز انرژی گرمایی-سرمایی سالانه محل ساختمان

مناطق مختلف کشور از نظر سطح نیاز انرژی گرمایی- سرمایی سالانه، به سه گروه تقسیم می گردند:
– نیاز انرژی گرمایی-سرمایی سالانه کم
– نیاز انرژی گرمایی-سرمایی سالانه متوسط
– نیاز انرژی گرمایی-سرمایی سالانه زیاد

* گونه بندی سطح زیربنای مفید ساختمان

ساختمان ھا از نظر سطح زیربنای مفید به دو گونه تقسیم می گردند:
– زیربنای مفید کمتر از یا مساوی با ١٠٠٠ متر مربع
– زیربنای مفید بیش از ١٠٠٠ متر مربع

* گونه بندی شهر محل استقرار ساختمان

شهرھا در این مبحث به دو گونه تقسیم می گردند:
– شهرهای بزرگ: مراکز استانھا و شھرھای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت
– شهرهای کوچک: شھرھای با کمتر از یک میلیون نفر جمعیت که مرکز استان نیستند.

* گروه بندی ساختمان ھا از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی

برای طراحی ساختمان بعد از مشخص شدن عوامل ویژه اصلی ذکر شده در فوق، لازم است ابتدا شماره گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی تعیین گردد:
گروه ١ -ساختمان ھای با صرفه جویی در مصرف انرژی زیاد
گروه ٢ -ساختمان ھای با صرفه جویی در مصرف انرژی متوسط
گروه ٣ -ساختمان ھای با صرفه جویی در مصرف انرژی کم
گروه ۴ -ساختمان ھای بدون صرفه جویی در مصرف انرژی

mabhas19.2015013114025811

* عوامل ویژه فرعی

عوامل ویژه فرعی به شرح زیر می باشند:
– شرایط بھره گیری از انرژی خورشیدی
– نوع انرژی مصرفی ( برقی و غیربرقی) برای تامین گرمایش، سرمایش و آب گرم مصرفی
– نسبت سطح پوسته خارجی نور گذر ساختمان به سطح زیربنای مفید آن
– استفاده از سیستم ھای نوین تھویه
– نحوه استفاده از ساختمان با کاربری غیر مسکونی (مداوم یا منقطع)

* گونه بندی از نظر شرایط بهره گیری از انرژی خورشیدی

ساختمان ھا از نظر شرایط بھره گیری از انرژی خورشیدی، به چند گونه تقسیم می شوند:
١- وجود امکان بھره گیری از انرژی خورشیدی
٢- عدم وجود امکان بھره گیری از انرژی خورشیدی

HH

* گونه بندی از نظر نوع انرژی مصرفی

ساختمان ھا از نظر نوع انرژی مصرفی به دو بخش تقسیم میگردند:
غیر برقی: ساختمان ھایی که کمتر از ۵۰% یا مساوی آن، انرژی مصرفی آنھا جھت گرمایش، سرمایش، تھویه و تھویه مطبوع از نوع برقی است.
برقی: ساختمان ھایی که بیش از ۵٠ % انرژی مصرفی آنھا جھت گرمایش، سرمایش، تھویه و تھویه مطبوع از نوع برقی است.
در ساختمان ھایی که گرمایش با استفاده از سیستم ھای غیر برقی صورت می گیرد:
– اگر سرمایش توسط سیستم ھای تبخیری یا جذبی تأمین گردد نوع انرژی مصرفی غیربرقی تلقی می گردد.
– اگر سرمایش توسط سیستم ھای مکانیکی برقی تأمین گردد نوع انرژی مصرفی برقی تلقی می گردد.
در ساختمان ھایی که گرمایش با استفاده از سیستم ھای برقی صورت می گیرد نوع انرژی مصرفی برقی تلقی می گردد.
نظر به اینکه ھزینه ھای تولید انرژی الکتریکی در کشور بسیار بالا است و با توجه به اھداف ملی در راستای محدود کردن مصرف انرژی الکتریکی، در این مبحث، میزان صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ھای با گرمایش و سرمایش از نوع برقی به طور محسوسی بیشتر از موارد غیربرقی می باشد.

* گونه بندی از نظر استفاده از سیستم ھای نوین تهویه

ساختمان ھا از نظر استفاده از سیستم ھای نوین تهویه به دو بخش تقسیم می گردند:
– استفاده از سیستم ھای نوین تهویه
– عدم استفاده از سیستم ھای نوین تهویه

* گونه بندی از نظر نسبت سطح پوسته خارجی نورگذر ساختمان به سطح زیربنای مفید آن

* گونه بندی ساختمان ھا با کاربری غیر مسکونی

ساختمان ھای غیر مسکونی از نظر نحوه استفاده به دو بخش تقسیم می گردند:
– استفاده منقطع: در صورتی استفاده از ساختمان (یا بخشی از آن) منقطع تلقی می شود که بتوان در ھر شبانه روز حداقل ده ساعت کنترل دما (در محدوده دمای متعارف در زمان اشغال فضاھا) را متوقف کرد.
– استفاده مداوم: در صورتی استفاده از ساختمان (یا فضاھای داخلی آن) مداوم تلقی می شود که تعریف استفاده منقطع در مورد ساختمان (یا فضای مربوطه) صادق نباشد.
اگر از بعضی فضاھای ساختمان به صورت مداوم و از برخی دیگر بصورت منقطع استفاده گردد، نوع استفاده از بخش بزرگ تر ملاک تصمیم گیری برای کل ساختمان است مگر آنکه مساحت بخش یا بخش ھای کوچک تر بیش از ١۵٠ متر مربع باشد. در این صورت محاسبات حرارتی ھر نوع فضا باید به صورت مستقل انجام شود.

فضاھای با استفاده منقطع، در حالت ھای زیر با استفاده مداوم تلقی می شوند:

– اینرسی حرارتی زیاد جدارھای فضاھای مربوطه
– فضاھایی که در آن، دما را نمی توان بیش از ٧درجه سانتی گراد زیر محدوده دمای متعارف پایین آورد.

۵۶s

 

Processing your request, Please wait....

درباره ی sahelazad

sahelazad
« آنکه پا جای رد پای دیگری گذارد، از خویش ردپایی بر جای نگذارد.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*